I had to wait for good 20 minutes before she finally came along, exactly where I wanted her.
See more frames from Argentina and Uruguay.

Musiałem czekać dobre 20 minut zanim ona pojawiła się w odpowiednim miejscu.
Zobacz więcej ujęć z Argentyny i Urugwaju.

Street booth, Jaipur, India. See more photographs from India.

Uliczny stragan, Jaipur, Indie.

The Garden of Eden. Part of the ongoing series „My little, boring city".

Rajski ogród. Z kolekcji „Moje małe, nieciekawe miasto".

Quianmen Str, Beijing, China. See more frames from China and Hongkong.

Ulica Quianmen, Pekin, Chiny. Zobacz więcej zdjęć z Chin i Hongkongu.

Forest just outside of Siedlce, my city. See more frames from that winter.

Las graniczący od południa z Siedlcami, moim miastem. Zobacz więcej fotografii z tej zimy.

Volkstheater subway station, Vienna, Austria.

Stacja metra Volkstheater, Wiedeń, Austria.

Our first baby, Helen, few seconds after being born. Birth cord hasn't been cut off yet.

Nasza pierworodna, Helenka, kilka sekund po narodzinach. Pępowina nie została jeszcze odcięta.

Užupis niehgbourhood, Vilnius, Lithuania.

Dzielnica Užupis, Wilno.

Facist Palazzo della Civiltà Italiana. More frames from Rome.

Faszystkowski Palazzo della Civiltà Italiana, Rzym.

Cityscape of Copenhagen, Denmark.

Krajobraz Kopenhagi, Dania.

Water massage, Thermopile, Greece.

Masaż wodny pod Termopilami, Grecja.

Reflected street shot, Gdańsk, Poland.

Refleks. Gdańsk, Polska.

 

Would you like to see more photographs?
Go with me to China and Hongkong or My little, boring city.

Masz ochotę na więcej zdjęć?
Chodź ze mną do Chin i Hongkongu albo Mojego małego, nieciekawego miasta.